Zmeny v zákone o RPVS

Zmeny v zákone o RPVS

  • sep 19 2019
  • Napísal(a) Lucia Krošláková
  • (2 hlasov)
Naša advokátska kancelária je oprávnenou osobou viac než stovky subjektov zapísaných v RPVS a zápisy partnerov verejného sektora vykonávame od úplného začiatku vzniku Registra. Považujeme za potrebné upriamiť Vašu pozornosť na novelu zákona o Registri partnerov verejného sektora ktorá je účinná od 01.09.2019, resp. časť od 01.11.2019 a je v zásade prvou veľkou zmenou tohto zákona.

Významným spôsobom sa upravuje okruh osôb, na ktoré sa zákon o RPVS vzťahuje. Pred účinnosťou tejto novely boli veľkým problémom praxe najmä finančné limity, ktoré boli v zákone síce uvedené, ale nebolo úplne zrejmé, či sa napr. týmto limitom myslí suma plnenia bez DPH alebo s DPH. Novela túto nejasnosť už odstraňuje a uvádza, že všetky hodnoty plnenia sa použijú bez dane z pridanej hodnoty, ak sa táto uplatňuje. Súčasne novela jasnejšie definuje ďalšie variácie, ku ktorým pri plnení finančného limitu – opakované plnenie nad 250.000 eur môže dôjsť a pred novelou nebolo zrejmé, ako správne určiť túto hodnotu plnenia, a teda sa viacerí podnikatelia z opatrnosti radšej do Registra partnerov zapisovali. Nových 14 pravidiel jasnejšie definuje, čo sa myslí opakovaným plnením a taktiež reflektuje na ďalšie otázky súvisiace s určením hodnoty opakovaného plnenia nad 250.000 eur. Finančné limity ako také ostali nezmenené, a teda hranica 100 000 eur pri jednorazovo poskytnutom plnení zo zmluvy, ako aj 250 000 eur pri opakovaných plneniach v úhrne.

Údaje zapísané v registri už nebude potrebné pred orgánmi verejnej moci a v obchodnom styku preukazovať.

Ďalšou nejasnosťou, ktorú novela odstraňuje, je skutočnosť, do kedy má byť partner verejného sektora v Registri zapísaný. Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy, pričom za trvanie zmluvy sa rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.

V pôvodnom znení zákona absentovalo vymedzenie lehoty do kedy bolo potrebné vykonať overenie údajov v RPVS k 31.12., novela zaviedla povinnosť vykonať overenie najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Veľmi vítame zmenu v zápise vrcholového manažmentu do RPVS a síce zúženie okruhu pôvodnej definície, nakoľko pred novelou sa do RPVS za vrcholový manažment považovali „štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu“ – čo pri väčších spoločnostiach niekedy znamenalo zápis desiatky ľudí, ktorí sa samozrejme často aj menia. Od účinnosti novely Zákona o RPVS sa budú za vrcholový manažment považovať len „štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu“. Údaje o členoch vrcholového manažmentu zapísaných namiesto KUV je partner verejného sektora povinný zosúladiť s novým znením Zákona o RPVS najneskôr do 29.02.2020.

V našej praxi sme sa často stretávali s tým, že zahraniční KUV nechceli, aby boli ich údaje o trvalom pobyte zverejnené vo verejnom RPVS, nakoľko podľa ich domáceho práva nebolo potrebné údaj o ich trvalom pobyte uvádzať ani v Obchodnom registri. Novela reflektuje na túto požiadavku a umožňuje namiesto trvalého pobytu KUV uviesť údaj o sídle alebo mieste podnikania partnera verejného sektora.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.
FaLang translation system by Faboba
SP
ÄŤ