Konkurz, reštrukturalizácia, insolvenčné právo

 • zastupovanie veriteľov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
 • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
 • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
 • zastupovanie správcov v súdnych konaniach v ktorých vystupujú v mene úpadcu ako aj právne poradenstvo pre správcov
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií
 • príprava podkladov pre reštrukturalizáciu spoločností
 • vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu ako aj návrhov na povolenie oddlženia
 • zastupovanie dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
 • zastupovanie správcov v súdnych konaniach v ktorých vystupujú v mene úpadcu ako aj právne poradenstvo pre správcov
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií

 

SP
ÄŤ